Lidmaatschap

Lidmaatschap van BVV Barendrecht

Op deze pagina vindt u alle informatie over het lidmaatschap bij BVV Barendrecht. Bij de contactformulieren onder aan de pagina kunt u zich aanmelden voor een lidmaatschap bij BVV Barendrecht

Het aanmelden van nieuwe jeugdleden verloopt via het jeugdsecretariaat. U kunt een nieuw lid aanmelden via het linker contactformulier onderaan de pagina.

Nieuwe seniorenleden kunnen zich aanmelden via het rechter contactformulier onderaan de pagina.

BVV Barendrecht kent de volgende categorieën leden:

  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • Gewone leden
  • Actieve leden
  • Rustende leden

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

In sommige jeugdcategorieën kan BVV Barendrecht momenteel geen nieuwe leden aannemen en bestaan er wachtlijsten. Neem voor de actuele stand van zaken contact op met het jeugdsecretariaat via jeugdsecretariaat@bvvbarendrecht.nl.

BVV Barendrecht draait volledig op de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Wanneer u lid wilt worden van BVV Barendrecht, rekenen we erop dat u ook uw steentje bij wilt dragen om onze mooie vereniging draaiende te houden. Op de pagina Vrijwilligers vindt u de actuele vacatures.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit kan digitaal via de contactformulieren onderaan deze pagina. Seniorenleden kunnen voor de opzegging van het rechter formulier invullen. Voor jeugdleden kunt u voor opzegging van het lidmaatschap het linker formulier invullen. Adreswijzigingen en wijzigingen van andere persoonlijke gegevens kunt u op dezelfde wijze doorgeven.

Schriftelijke opzegging per brief kan via het secretariaat:

Secretariaat BVV Barendrecht
Petrus Camperstraat 12

2992 KK Barendrecht

BVV Barendrecht betaalt voor haar leden contributie aan de KNVB. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt vóór 1 januari ontvangt u de helft van de contributie terug. Wanneer u na 1 januari opzegt, blijft u de contributie over de gehele periode verschuldigd.

Alle bondsleden, leden van de Renes 35+ competitie en rustende leden moeten eenmaal per jaar contributie betalen. Alle leden dienen hun contributie vóór 1 september van het kalenderjaar te voldoen. Zij ontvangen hiervoor per e-mail een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat.

Let op: alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun juiste e-mail adres!

Automatische incasso
Om het uzelf gemakkelijk te maken, kunt u de contributie automatisch laten afschrijven via een standaard machtigingsformulier. Via dit formulier machtigt u BVV Barendrecht uw contributie van uw bankrekening te laten afschrijven. Voor het tekenen van een machtigingsformulier kunt u contact opnemen met het secretariaat via jeugdsecretariaat@bvvbarendrecht.nl.

Rekeningnummer BVV Barendrecht
De Rabo-rekening NL80 RABO 0305 4118 45 ten name van BVV Barendrecht is de rekening vanaf waar de contributies worden geïnd en waarnaar u eventueel zelf de contributie kunt overmaken. Bij de betaling dient u het factuurnummer en/of de naam en de voorletters van het BVV-lid en het KNVB-relatienummer te vermelden.

Bij niet tijdige betaling volgt een schorsing. De speler zal in het KNVB-systeem worden geblokkeerd, waardoor spelen niet meer mogelijk is totdat de speler in het systeem weer is geactiveerd (nadat is voldaan aan de contributieverplichtingen).

Blijft betaling achterwege, dan wordt het innen van de contributie door de BVV overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau. De incassokosten bedragen minimaal € 40,-. Tevens zal aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de vertragingsrente vanaf de datum van het intreden van het verzuim.

Wanbetaling kan leiden tot het uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden en tot het opzeggen van het lidmaatschap.

KNVB-boetes
Wanneer een speler en/of een team een boete van de KNVB krijgt opgelegd, brengt de KNVB die bij BVV Barendrecht in rekening. De club berekent deze boetes kosteloos door aan haar leden. Indien u gebruik maakt van automatische incasso, wordt dit bedrag bij u geïncasseerd.

Bijzondere omstandigheden
Het bestuur kan in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van betaling verlenen.

Kunt u door specifieke omstandigheden de contributie niet (tijdig) betalen, neemt u dan vóór 1 september van het kalenderjaar contact op met een van de volgende bestuursleden:

Voor jeugdleden: Henri Lefering – jeugdvoorzitter@bvvbarendrecht.nl
Voor overige leden: Erik de Lange – penningmeester@bvvbarendrecht.nl
De mogelijkheid bestaat dan om de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te betalen.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk alternatieve regelingen te treffen of via gemeentelijke bijdragen subsidie aan te vragen.

Als een aanvraag voor een betalingsregeling niet tijdig – dat wil zeggen na 1 september van het kalenderjaar – wordt ingediend, zal de contributie volgens de standaardprocedure eenmaal per jaar worden geïnd.

De contributies voor het seizoen 2018/2019 zijn als volgt vastgesteld:

Categorie Prijs
Bongerdjes & Champions League € 135,- per jaar
Pupillen (JO7 t/m JO13-jeugd) € 175,- per jaar
Junioren (JO15 t/m JO19-jeugd) € 195,- per jaar
Selectietoeslag € 50,- per jaar
Senioren € 210,- per jaar
Renes 35+ leden € 110,- per jaar
Rustend lid tot 65 jaar € 80,- per jaar
Rustend lid tot 65 jaar met tribunekaart € 95,- per jaar
Rustend lid vanaf 65 jaar € 65,- per jaar
Rustend lid vanaf 65 jaar met tribunekaart € 80,- per jaar
Kledingplan jeugd € 15,- per jaar
Administratiekosten handmatig betalen € 5,- per jaar
Inschrijfgeld € 10,- bij inschrijving
Zaalvoetbal BVV intern nog niet bekend
Zaalvoetbal KNVB nog niet bekend
Zaalvoetbal lid KNVB nog niet bekend

Wanneer u gedurende het seizoen lid wordt, dient de volledige contributie betaald te worden over de periode waarin u lid wordt. BVV Barendrecht heeft dezelfde verplichting richting de KNVB.

Nieuwe leden betalen € 10 bij inschrijving. Leden die geen gebruik maken van automatische incasso betalen hiervoor een additionele bijdrage van € 5,-. 

BVV Barendrecht vraagt voor haar prestatieve jeugd een jaarlijkse selectietoeslag van € 50,- bovenop de reguliere contributie. Deze toeslag draagt de kosten voor extra trainingsuren, KNVB gediplomeerde trainers, looptraining, verzorging, extra materialen en extra trainingsruimte ten opzichte van recreatieve jeugdspelers. De toeslag geeft geen recht op aanvullende kleding anders dan die welke wordt verstrekt via het kledingplan.

De selectietoeslag is van toepassing op JO19-1/2, JO17-1/2, JO15-1/2, JO13-1/2 alsook JO13-8 (11-11 met geb. Jaar 2007), JO12-1/2 en JO11-1/2.

BVV Barendrecht heeft een kledingplan voor haar jeugdleden. Hiervoor vraagt de club € 15,- per seizoen aan jeugdleden vanaf 5 jaar (van Bongerdjes tot en met JO-19). Voor dit bedrag ontvangt het team shirts, broekjes, een keeperstenue (zonder handschoenen) en een teamtas. De teamtas met genoemde kledingstukken wordt aan het begin van het seizoen verstrekt en dient aan het eind van het seizoen weer compleet te worden ingeleverd. Ontbrekende kledingstukken dienen door het desbetreffende team te worden vervangen of te worden betaald.

Meer informatie over Jeugdkleding Leaseplan vindt u hier.

Alle leiders/trainers moeten lid zijn van de club en daarmee van de KNVB. Met dit lidmaatschap zijn zij ook door de KNVB verzekerd in geval van voorkomende calamiteiten.

Ieder jeugdteam is volgens de regels van de KNVB verplicht een leider aan te wijzen die dient te worden aangemeld bij de KNVB. De kosten hiervoor bedragen € 34,- en zullen door BVV Barendrecht aan de KNVB worden voldaan.

Heeft u vragen?

Vul dan het onderstaande contact formulier in