Wedstrijdzaken

Wedstrijdzaken

Als bij vastgestelde jeugdwedstrijden (m.u.v. de landelijke jeugd tot en met het niveau van de 2e divisie) geen scheidsrechter is aangewezen of de aangewezen scheidsrechter NIET aanwezig is, dient de thuisspelende vereniging voor een vervangende scheidsrechter -die lid moet zijn van de KNVB- zorg te dragen. Deze vervangende scheidsrechter mag lid zijn van één van de betrokken verenigingen en dient zonder voorwaarden door de beide verenigingen te worden geaccepteerd. Op grond hiervan dient de thuisclub altijd te zorgen dat er een KNVB-lid aanwezig is die de wedstrijd kan leiden. De scheidsrechter dient minimaal 12 jaar oud te zijn voor het leiden van pupillenwedstrijden, minimaal 15 jaar oud te zijn voor het leiden van wedstrijden van B- en C-junioren en minimaal 16 jaar oud te zijn voor het leiden van wedstrijden van A-junioren. Het is derhalve in voorkomende gevallen niet toegestaan een persoon als scheidsrechter te laten fungeren, die geen lid van de KNVB is.

1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT …

1.1 VOORWOORD
Veel leden van de KNVB zullen (vrijwel) nooit met de tuchtrechtspraak te maken krijgen. Als je tijdens een wedstrijd af en toe tegen een gele kaart oploopt, hoeft de tuchtcommissie niet écht in actie te komen. Dat wordt anders als je regelmatig gele en/of rode kaarten aan de broek krijgt, dan wel een ernstige overtreding begaat jegens de KNVB-reglementen. Je krijgt dan te maken met de tuchtrechtspraak van de KNVB. Dit geldt niet alleen voor spelers, maar ook voor verenigings- en KNVB-officials die op een of andere wijze in de fout gaan.
Op zich niets bijzonders, want ook buiten het voetbalveld moeten we ons aan bepaalde regels houden. De tuchtcommissie neemt de zaak dan in behandeling, doet onderzoek aan de hand van de binnengekomen verklaringen en komt vervolgens tot een uitspraak. Sancties zijn onder meer uitsluiting voor één of meerdere wedstrijden, een geldboete of een schorsing.
Maar hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk? En kun je in beroep als je het niet eens bent met de uitspraak?
In deze samenvatting leggen we een en ander uit over de werkwijze van de tuchtcommissie en de commissie van beroep. Uitgebreide informatie over tuchtzaken staat in de door de clubs goedgekeurde reglementen van de KNVB en het Bewaarnummer. Beide zijn te vinden op knvb.nl.

1.2 INLEIDING
De KNVB kent een eigen rechtspraak waaraan ieder lid – spelend en niet-spelend – is onderworpen. Het bondsbureau in Zeist en alle zes districten hebben een tuchtcommissie en een commissie van beroep. De leden daarvan zijn niet in dienst van de KNVB. Het zijn vrijwilligers die jarenlang zelf hebben gevoetbald of op een andere manier nauw betrokken zijn bij de voetbalsport. In het dagelijkse leven vervullen ze vaak juridische functies; die kennis komt goed van pas tijdens de behandeling van tuchtzaken. De administratieve en organisatorische werkzaamheden, zoals de verwerking van de gele en rode kaarten en de voorbereidingen voor zittingen, worden op het bondsbureau of districtskantoor gedaan door de medewerkers tuchtzaken.
De tuchtrechtspraak binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB wordt voor de landelijke competities uitgeoefend door de landelijke tuchtcommissie in Zeist en voor de overige competities door de tuchtcommissie van het desbetreffende district. Zaken in hoger beroep worden voorgelegd aan de commissie van beroep van het district dan wel de landelijke commissie van beroep. Beide commissies opereren onafhankelijk op basis van de reglementen van de KNVB. Andere organen of individuele leden mogen zich niet bemoeien met de afhandeling van zaken. De algemene vergadering amateurvoetbal kiest de voorzitters van de landelijke tuchtcommissie en landelijke commissie van beroep, de districtsvergadering kiest de leden van de commissies van het desbetreffende district. Zij vormen de rechtsprekende macht binnen de KNVB.

Landelijke richtlijnen
De tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen en (administratieve) verzuimen die zijn begaan door leden van de KNVB. Wanneer de tuchtcommissie een overtreding of verzuim bewezen acht, legt zij een straf op en stelt de betrokkene schriftelijk in kennis van de uitspraak en ingangsdatum van de opgelegde straf.
Bij de bepaling van een straf hanteren de tuchtorganen landelijke richtlijnen. Het mag geen verschil maken of een overtreding in Amsterdam, Groningen of Maastricht wordt begaan. Bovendien komen de voorzitters van de tuchtorganen regelmatig bijeen om zonodig nieuwe afspraken te maken. Deze handleiding en het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal vormen de basis voor de werkzaamheden van de tuchtcommissie. De richtlijnen vind je in hoofdstuk 2 van deze handleiding. De tuchtcommissie en commissie van beroep mogen van deze richtlijnen afwijken, maar dan moet dit in de uitspraak gemotiveerd worden.
De landelijke commissie van beroep in Zeist is bevoegd om in beroep van alle zaken kennis te nemen die door de landelijke tuchtcommissie in Zeist zijn behandeld. De commissie van beroep van het district is bevoegd om in beroep van

alle zaken kennis te nemen die door de tuchtcommissie van het desbetreffende district zijn behandeld. Iedere zaak wordt zorgvuldig bekeken en vervolgens wordt uitspraak gedaan. De bedoeling is dit zo snel mogelijk te doen, maar uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling. Dan weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn.

1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL
Op 5 juli 2010 heeft het bestuur amateurvoetbal besloten dat in veel gevallen bij een directe rode kaart gebruik zal worden gemaakt van het zogenaamde schikkingsvoorstel. Verderop in deze handleiding zijn de richtlijnen voor de schikkingsvoorstellen opgenomen.

Voor welke overtredingen
De overtredingen die worden begaan door spelers en/of functionarissen en door de scheidsrechter worden bestraft met een directe rode kaart, komen reglementair in aanmerking voor een schikkingsvoorstel.

Hoe werkt het
In eerste instantie hoeft alleen de scheidsrechter te rapporteren. De tuchtcommissie bestudeert het wedstrijdformulier en de verklaring van de scheidsrechter. Op basis hiervan wordt een schikkingsvoorstel geformuleerd en verzonden naar de betrokken speler. De desbetreffende vereniging ziet het voorstel direct in Sportlink Club. Als de betrokken speler niet binnen de termijn van drie werkdagen reageert door middel van een schriftelijk gemotiveerd verweerschrift, wordt aangenomen dat het voorstel is aanvaard en is de straf onherroepelijk geworden.
Als de betrokken speler niet akkoord gaat met het voorstel en dit tijdig schriftelijk kenbaar maakt, volgt alsnog een volledige tuchtrechterlijke behandeling en worden de verklaringen van de beide verenigingen (inclusief de tegenspeler) en de eventuele rapporteur en waarnemer opgevraagd. Op basis van het volledige dossier doet de tuchtcommissie vervolgens uitspraak.

Snel duidelijkheid
Door te werken met een schikkingsvoorstel kan sneller dan voorheen duidelijkheid worden gegeven over de uiteindelijke straf die wordt opgelegd. Hiervoor is echter wel de medewerking nodig van de verenigingen en de scheidsrechters. Het wedstrijdformulier en de verklaring van de scheidsrechter moeten namelijk uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd:
• voor wedstrijden in het veldvoetbal voor 12.00 uur
in het bezit zijn van het districtskantoor of bondsbureau. Als hieraan wordt voldaan heeft de betrokkene enkele dagen later het schikkingsvoorstel in de brievenbus.

Meer gemak
Het digitale wedstrijdformulier is nog niet voor alle competities beschikbaar. Om het invullen en versturen van verklaringen toch zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn de rapportformulieren digitaal beschikbaar. Ook is er een modelformulier beschikbaar voor het geval betrokkene niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel. Deze formulieren zijn te vinden op www.knvb.nl/tuchtzaken. De formulieren kunnen rechtstreeks worden toegezonden aan de e-mailbox van de werkeenheid tuchtzaken of per fax worden verstuurd. In hoofdstuk 4.1 staan de e-mailadressen en faxnummers opgenomen.

1.3.1 RICHTLIJNEN SCHIKKINGSVOORSTEL
De richtlijnen voor het schikkingsvoorstel staan genoemd in hoofdstuk 2. Belangrijk om te weten is dat een schikkingsvoorstel in de regel lager is dan de straf die door de tuchtcommissie bij een volledige behandeling wordt opgelegd.
Door niet akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel loop je dus het risico dat uiteindelijk door de tuchtcommissie een hogere straf wordt opgelegd.
Let op: de tuchtcommissie kan altijd besluiten tot een ander voorstel of andere straf. Het betreffen immers richtlijnen.

1.4 HOE BEGINT EEN TUCHTZAAK?
Als een zaak niet met een schikkingsvoorstel wordt afgedaan of als betrokkene een schikkingsvoorstel heeft afgewezen, dan geldt de volgende procedure.
Veruit de meeste overtredingen die door de tuchtcommissie en commissie van beroep worden behandeld hebben te maken met de wedstrijdbepalingen. Ofwel: zaken die zich voordoen op en/of rondom het voetbalveld. Maar ook andere overtredingen worden door de tuchtorganen behandeld, zoals herhaaldelijke administratieve verzuimen of valsheid in geschrifte.
Een tuchtzaak komt tot stand doordat een overtreding wordt „aangemeld‟ bij de tuchtcommissie. Meestal doet een scheidsrechter dat door één of meerdere aantekeningen te maken op het wedstrijdformulier als het een overtreding van een wedstrijdbepaling betreft. Deze aantekening is dan de officiële tenlastelegging. Het kan gaan om één persoon die een gele of rode kaart heeft gekregen, of een overtreding door een vereniging, een orgaan, commissie, team of elftal van de vereniging. Het kan ook een overtreding betreffen door één of meer namens de vereniging optredende leden. Het is eveneens mogelijk de vereniging verantwoordelijk te stellen voor overtredingen van leden en functionarissen of voor wangedrag van toeschouwers.
Gele kaarten worden verwerkt via het registratiesysteem. Pas als je er meerdere hebt „verzameld‟, leidt dat tot een uitsluiting. Een enkele gele kaart leidt niet tot een tuchtzaak, tenzij er naar het oordeel van de tuchtcommissie aanleiding bestaat de overtreding als tuchtzaak in behandeling te nemen. In dit geval volgt een tenlastelegging. Beroep tegen een registratie als gevolg van een gele kaart is niet mogelijk. Jaarlijks voor aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal voor elk van de categorieën de verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen (bij hoeveel registraties je een wedstrijd aan de kant moet staan). Dit registratiesysteem is opgenomen in hoofdstuk 4.9 van het Bewaarnummer. Voor het komende seizoen geldt dezelfde regeling als het afgelopen seizoen. Overige overtredingen en rechtstreekse rode kaarten –indien niet afgedaan met een schikkingsvoorstel– leiden wel tot een tuchtzaak.

Feiten
Als een tuchtzaak aanhangig is gemaakt verzamelt de tuchtcommissie informatie zodat zij zich een goed beeld kan vormen van de begane overtreding. In de reglementen is bepaald dat bij een directe rode kaart –indien niet afgedaan met een schikkingsvoorstel– de betrokken spelers, verenigingen en de scheidsrechter een verklaring moeten opstellen. Uiteraard is het van groot belang dat deze verklaringen goed en volledig zijn. Het moet gaan om feiten en niet om veronderstellingen. Spelers die een directe rode kaart ontvangen, zijn automatisch direct voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname. Ze krijgen hiervoor dus geen schriftelijk bericht van de KNVB. Deze wedstrijd wordt in mindering gebracht op de totale straf.
In de verklaringen moet staan wat er is voorgevallen, wie wat heeft gedaan, of de scheidsrechter een rode kaart heeft gegeven en of het „slachtoffer‟ letsel heeft opgelopen. Het is daarbij van groot belang dat alle zaken die van belang zijn voor de behandeling worden vermeld. Immers, zonder goede en volledige verklaringen kan de tuchtcommissie niet tot goede uitspraken komen.

1.5 BEHANDELING DOOR DE TUCHTCOMMISSIE
De behandeling van een tuchtzaak kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Zaken worden in principe schriftelijk behandeld, tenzij de commissie anders beslist. Hierdoor kunnen de meeste zaken redelijk snel worden afgehandeld. Zodra alle benodigde stukken binnen zijn, kan de zaak worden behandeld en volgt een uitspraak.
De medewerk(st)ers van de afdeling tuchtzaken verzorgen de administratie rondom tuchtzaken en handelen de schikkingsvoorstellen en tuchtzaken af. Dan gaat het om administratieve verzuimen en overtredingen waarvoor de tuchtcommissie mandaat heeft verleend. Zij doen dit op basis van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en onder verantwoordelijkheid van de tuchtcommissie. De zaken waarvoor geen mandaat is verleend behandelt de tuchtcommissie zelf.
Een mondelinge behandeling vindt alleen plaats als de tuchtcommissie dat wenselijk acht om tot een oordeel te komen. Als richtlijn geldt vooral de duidelijkheid en de onderlinge afstemming van de afgelegde verklaringen van betrokkenen. Ook spelen de ernst van de overtreding en de zwaarte van de straf daarbij een rol. Als de tuchtcommissie een zaak mondeling wil behandelen, worden de betrokkenen en eventuele andere personen (getuigen) opgeroepen voor een zitting van de tuchtcommissie. De oproep bevat alle informatie die van belang is voor de zaak. Tijdens de zitting worden ze dan gehoord door de tuchtcommissie, bestaande uit drie of vijf leden. Maar nogmaals, een mondelinge behandeling is eerder uitzondering dan regel. De uitspraak wordt schriftelijk meegedeeld.

Rechten en plichten
Als je als lid of vereniging ergens van wordt beschuldigd, heb je rechten en plichten. Zo ben je verplicht naar waarheid te verklaren wat er is gebeurd en moet je op een zitting verschijnen als je door de tuchtcommissie wordt opgeroepen voor een mondeling onderzoek.
Een belangrijk recht is het recht op inzage. Dit betekent dat je bijvoorbeeld verklaringen van de scheidsrechter en tegenstander voor de zitting mag inzien. Dit dient van tevoren te worden opgevraagd. Daarnaast heb je als betrokkene recht op verweer en om je in elke fase van de behandeling van een zaak te laten bijstaan door een advocaat of een schriftelijke gemachtigde.

1.6 UITSPRAAK TUCHTCOMMISSIE
Als de commissie alle benodigde informatie heeft ontvangen, sluit zij het onderzoek. Ze kan het onderzoek echter heropenen als zij alsnog nadere informatie nodig heeft om tot een oordeel te kunnen komen. Vervolgens beraadslaagt de commissie over de zaak. Deze zittingen zijn niet openbaar en de tuchtcommissie beslist met meerderheid van stemmen. De uitspraak is gebaseerd op de rapporten en verklaringen die op de zaak betrekking hebben. In de uitspraak staat in ieder geval het aantal wedstrijden dat je aan de kant moet blijven, of de straf voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is, de ingangsdatum en het desbetreffende artikel in het reglement waarop de uitspraak is gebaseerd.
Als de commissie van mening is dat een overtreding of administratief verzuim onvoldoende is aangetoond, dan wordt de betrokkene vrijgesproken. Bij ten dele of voldoende aangetoonde overtredingen of administratieve verzuimen bepaalt de commissie de strafmaat of maatregel, schuldig zonder straf daaronder begrepen. Wanneer de zaak vatbaar is voor beroep of in aanmerking komt voor omzetting in een alternatieve straf vermeldt de commissie de voorwaarden hiervoor in de uitspraak. De betrokken speler of functionaris ontvangt de uitspraak van de tuchtcommissie.

1.6.1 PUBLICATIE STRAFUITSPRAKEN IN SPORTLINK CLUB
Alle uitspraken van tuchtcommissies en commissies van beroep worden gepubliceerd in Sportlink Club.
Hoe kan men de uitspraken bereiken?
In de Sportlink Club applicatie gaat men naar de menubalk en kiest voor “wedstrijdzaken” en vervolgens in het daaropvolgende subscherm voor “tuchtzaken”. Daarin zijn dan de volgende tuchtzaken zichtbaar:

• Aministratiekosten
• Individuele tuchtzaken
• Verenigingstuchtzaken
• Uitsluitingen en schorsingen

Door een andere verenigingsnaam in te geven, is het ook mogelijk tuchtzaken van andere verenigingen in te zien.
Overeenkomstig artikel 80 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal zijn clubs verplicht via Sportlink Club kennis te nemen van straffen die door de tuchtrechtelijke organen zijn uitgesproken. Dit geldt ook voor straffen opgelegd aan individuele leden van de club. Al geruime tijd ontvangen clubs geen apart schrijven meer over straffen, opgelegd aan individuele leden van de club. Sportlink Club is het digitale medium, waarin alle bovengenoemde straffen worden gepubliceerd

Verschil tussen een uitsluiting en een schorsing
Als een speler is uitgesloten van deelname aan wedstrijden wordt in de volksmond vaak de term „schorsen‟ gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een uitsluiting en een schorsing. Iemand die geschorst is mag niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen en géén functie bekleden bij de vereniging of de KNVB.
In geval van een uitsluiting mag de speler alleen niet deelnemen aan wedstrijden voor een bepaalde duur of voor een aantal wedstrijden. Dit houdt in dat de betrokkene voor geen enkel team mag uitkomen (dus niet speelgerechtigd is) tot en met de datum waarop het team/elftal, waar de betrokken speler de straf heeft „opgelopen‟, dát aantal bindende wedstrijden heeft gespeeld. Meer informatie
over schorsingen en uitsluitingen is te lezen in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.

Maatregel
De tuchtcommissie kan verenigingen ook een maatregel opleggen. Voorbeelden hiervan zijn het spelen van een wedstrijd zonder publiek, het vaststellen van de uitspeelvoorwaarden indien het restant van een gestaakte wedstrijd moet worden gespeeld, dan wel het overspelen van een wedstrijd. In al deze gevallen geeft de tuchtcommissie precies de te volgen procedure aan.

Voorwaardelijke straf
Een aantal straffen kan geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Dit betekent dat ze pas ten uitvoer worden gebracht als je binnen een vastgestelde termijn opnieuw in de fout gaat. Het kan hierbij gaan om een geldboete, uitsluiting, de ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies, een schorsing, het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team, of plaatsing in de naast lagere klasse van een elftal of team met ingang van het volgende seizoen.
Met ingang van seizoen 2011/‟12 is het ook mogelijk om voorwaardelijk winstpunten in mindering te brengen op de ranglijst van de volgende competitie en van de desbetreffende periode van de volgende competitie, met een maximum van vijf.

Molestatie scheidsrechter
Het molesteren van een scheidsrechter wordt absoluut niet getolereerd bij de KNVB. Bij molestatie van een (verenigings)scheidsrechter kan de voorzitter van de tuchtcommissie op grond van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal van zijn bijzondere bevoegdheden gebruik maken. Deze bevoegdheden zijn: voorlopige schorsing van betrokkene en opschorting van de competitie- en bekerwedstrijden voor het elftal of team van betrokkene. Zie ook hoofdstuk 1.10 Excessieve overtredingen.

Tenuitvoerlegging
De datum waarop een straf of maatregel ingaat, staat in de uitspraak van de tuchtcommissie.

1.6.2 VERKORTE PROCEDURE
Om in de eindfase van de competitie een eerlijker verloop te waarborgen, is vanaf 15 maart tot aan het einde van ieder seizoen de verkorte procedure van kracht. Deze is van toepassing op alle wedstrijden die vallen in de categorie A van zowel veldvoetbal als zaalvoetbal. Deze procedure geldt als een wedstrijd niet is gespeeld of niet is uitgespeeld, er gemotiveerd aangifte is gedaan van een niet-gerechtigde speler of er sprake is van ernstige ongeregeldheden vóór, tijdens of na de wedstrijd waarbij het districtsbestuur van de KNVB verzoekt om toepassing van de verkorte procedure. Ook als de tuchtcommissie vermoedt dat er sprake is van een excessieve overtreding is de verkorte procedure van toepassing.
Om het voor de tuchtcommissie mogelijk te maken snel uitspraak te doen moeten alle rapporten en verklaringen binnen één werkdag na de wedstrijd op het bondsbureau of districtskantoor aanwezig zijn. De verklaringen kunnen per fax of e-mail worden verstuurd, met nazending van het origineel of van een print met handtekening per gewone post. De tuchtcommissie doet daarna zo snel mogelijk uitspraak

Kosten tuchtzaak
Aan de behandeling van tuchtzaken zijn kosten verbonden. Immers, het zou niet terecht zijn anderen daarvoor te laten opdraaien. De financiële gevolgen van tuchtzaken zijn onder te verdelen in administratiekosten en boetes.
Meer informatie over de financiële gevolgen van tuchtzaken is te vinden in het Bewaarnummer (landelijke informatie), hoofdstuk „Algemene informatie tuchtzaken/Registratiesystemen amateurvoetbal‟. Een uitleg over de wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, staat vermeld in het Bewaarnummer onder „Algemene informatie overig/Voorschottensysteem‟.

1.7 IN BEROEP
Als je het niet eens bent met de uitspraak van de tuchtcommissie, bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Geen beroep is mogelijk indien de zaak is afgedaan met een berisping, met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, met een vrijspraak, in de gevallen waarvoor beroep is uitgesloten en indien een verzoek tot omzetting van een straf in een alternatieve straf is toegewezen.
Voor het indienen van een beroepschrift geldt een termijn van zes werkdagen, gerekend vanaf het moment van verzending van de uitspraak. In het beroepschrift moet onder meer staan waartegen je in beroep gaat en de inhoudelijke argumenten. Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de straf niet automatisch opgeschort. De commissie van beroep gaat slechts over tot opschorting als bij globale kennisneming van het dossier twijfel bestaat over de juistheid van het ten laste gelegde, over de eerder gevolgde procedure of over de hoogte van de opgelegde straf. Voordat de commissie van beroep een zaak in behandeling kan nemen, moet binnen veertien dagen een waarborgsom worden betaald. Tegen de registratie door de tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen, is geen beroep mogelijk.
Een mondelinge behandeling is slechts bij uitzondering mogelijk. In het algemeen gaat de commissie van beroep alleen over tot mondelinge behandeling, wanneer zij dat nodig vindt om tot een oordeel te komen. Als richtlijn geldt hierbij vooral de duidelijkheid en de onderlinge overeenstemming van de afgelegde (schriftelijke en eventueel mondelinge) verklaringen. Verder kunnen een rol spelen: de ernst van de zaak, de zwaarte van de straf en of deze zaak door de tuchtcommissie wel of niet mondeling is behandeld.
De commissie die belast is met het onderzoek bestaat doorgaans uit drie leden en behandelt iedere beroepszaak zeer zorgvuldig. Ook in dit geval ontvangen de betrokkenen een oproep voor de zitting. Ze zijn verplicht te verschijnen. Het streven is zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling, uitspraak te doen. De commissie van beroep wordt (administratief) ondersteund door een medewerker op het bondsbureau of districtskantoor. Deze medewerker is tevens belast met de uitwerking en verzending van de uitspraken aan betrokkenen.

Is een beroep kansrijk?
Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat men soms wel erg makkelijk in beroep gaat. Zo is de kans dat men een beroepszaak wint al een stuk kleiner, wanneer naast de scheidsrechter ook andere getuigen belastende verklaringen afleggen die elkaar ondersteunen.
De commissie mag haar oordeel in bepaalde gevallen baseren op een enkele verklaring van de scheidsrechter of neutrale assistent-scheidsrechter. Bijvoorbeeld bij belediging, indien daarbij geen andere getuigen aanwezig zijn. Over het algemeen dient de commissie echter te beschikken over tenminste twee verklaringen die de commissie kunnen overtuigen van de schuld of onschuld van betrokkene. Die overtuiging moet de commissie overigens altijd hebben om de conclusie te kunnen trekken dat het bewijs van schuld geleverd is.
Beroepschriften tegen straffen wegens niet-opkomen van een elftal maken sowieso erg weinig kans, wanneer hierbij als argument wordt aangevoerd dat men de post niet heeft ontvangen of een eventuele wijziging niet heeft gezien. Als het bondsbureau of districtskantoor volgens de gangbare regels heeft gewerkt, ligt de verantwoordelijkheid bij de ontvanger; dat wil zeggen het desbetreffende verenigingsbestuur of jeugdbestuur.
Bij het bepalen van een eventuele straf hanteert de commissie van beroep dezelfde richtlijnen als de tuchtcommissie. Wie in beroep gaat, moet zich ervan bewust zijn dat de commissie ook het recht heeft een straf te verzwaren

Dossier inzien

De betrokkene heeft het recht om op het bondsbureau of districtskantoor het dossier van de zaak waarom het gaat, in te zien. Weliswaar is de tijd voor de indiening van een beroep kort, maar men kan eerst formeel beroep aantekenen en vervolgens kennis nemen van de afgelegde verklaringen. Vaak leidt dit tot het inzicht dat een beroep weinig kans maakt. Zo kan men zich moeite, maar ook kosten besparen. De uitspraak van een beroepszaak is onherroepelijk. De commissie van beroep voert geen nadere correspondentie over een uitspraak.

1.8 GRATIE
In artikel 89 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal wordt de mogelijkheid van het aanvragen van gratie door een gestrafte persoon geregeld. Het bestuur amateurvoetbal of het districtsbestuur beslist hierover, na advies te hebben ingewonnen bij de commissie die de zaak het laatst in behandeling heeft gehad. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden wordt gratie verleend.

1.9 HERZIENING
Met ingang van seizoen 2011/‟12 is er de mogelijkheid van herziening van een uitspraak. Dit wordt in artikel 89A van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal geregeld. Herziening is alleen mogelijk vanwege feiten of omstandigheden die tijdens de behandeling van de zaak niet bekend waren bij de desbetreffende commissie en die als zij wel bekend waren geweest tot een andere beslissing zouden hebben geleid, of als er door de commissie ernstige procedurefouten zijn gemaakt.

1.10 EXCESSIEVE OVERTREDINGEN
In de algemene vergadering amateurvoetbal van 28 mei 2011 zijn voorstellen met betrekking tot de aanpak van excessen aangenomen.
Aanleiding hiervoor was dat het voetbal regelmatig wordt opgeschrikt door excessen, die altijd breeduit worden uitgemeten in de media. Deze excessen leveren het voetbal grote schade op. De KNVB legt zich niet neer bij de aanwezigheid van excessen en wil hard optreden tegen een ieder die de sport op deze wijze schade toebrengt.
De volgende definitie wordt gehanteerd voor het begrip excessieve overtreding:

a. Buitensporig fysiek geweld gericht jegens een individu (individueel en collectief)
b. Buitensporig verbaal geweld gericht jegens een individu (individueel en collectief)

Aan de hand van deze definitie worden de volgende overtredingen aangemerkt als excessieve overtreding:
Individuele en collectieve overtredingen, nader gespecificeerd in het overzicht excessen, bestaande uit:

• buitensporig fysiek en/of verbaal geweld jegens een individu of meerdere individuen;
• ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen;

voor, gedurende, dan wel na de wedstrijd.
In tegenstelling tot de wijze van straftoemeting bij „normale‟ overtredingen, is het uitgangspunt bij excessieve overtredingen de maximumstraf. In geval van verzachtende omstandigheden kan de straf naar beneden worden bijgesteld, maar de minimumstraf is de uiterste grens. In het geval van recidive wordt altijd de maximumstraf opgelegd. De strafmaat voor excessieve overtredingen is vastgelegd in het „overzicht excessen‟ dat als bijlage is toegevoegd aan het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
In tegenstelling tot andere tuchtzaken, volgt in een tuchtzaak waarbij een excessieve overtreding wordt vermoed in beginsel altijd een mondeling onderzoek.

Jeugd 
categorie team Wedstrijd

duur

team wedstrijdduur
A-junioren 11:11 2 x 45 minuten 7:7 2 x 45 minuten
B-junioren 11:11 2 x 40 minuten 7:7 2 x 40 minuten
C-junioren 11:11 2 x 35 minuten 7:7 2 x 35 minuten
D-pupillen 11:11 2 x 30 minuten 7:7 2 x 30 minuten
E-pupillen 7:7 2 x 25 minuten
F-pupillen 7:7 2 x 20 minuten

Spelregels D-pupillen 11 tegen 11

 

Voor alle klassen D-pupillen veldvoetbal waarin 11 tegen 11 wordt gespeeld, gelden de volgende aangepaste regels:

 

1. De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied.
2. De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zgn. 10,15-meterstreepje, gemeten vanaf de hoekvlag.
3. Een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand van het eigen strafschopgebied genomen.

Invallersbepaling

 

Bij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. Bij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld. Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.

Categorie  Aantal wissels
A-categorie: junioren 5 wisselspelers
B-categorie: junioren 5 wisselspelers + doorwisselen
A-categorie: pupillen 5 wisselspelers + doorwisselen
B-categorie: pupillen 5 wisselspelers + doorwisselen
B-categorie meisjes junioren 5 wisselspelers + doorwisselen

Geen pas = niet spelen

Een geldige spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Daarbij geldt ‘geen (geldige) pas = niet spelen’. Dit betekent dat zonder het kunnen overleggen van de geldige spelerspas deze persoon niet mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd.
De verplichting tot het hebben van een geldige spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal, zaalvoetbal en senioren G-voetbal in de volgende categorieën:
– mannen senioren
– vrouwen senioren
– A-, B- en C-junioren (jongens en meisjes)
– D-pupillen (jongens en meisjes)

E-pupillen die uitkomen in de competitie van de D-pupillen
Als een E-pupil incidenteel uitkomt bij de D-pupillen kan de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam van de speler de toevoeging “Epup” plaatsen. Het districtskantoor oefent hierop controle uit. E-pupillen kunnen geen pas aanvragen.

Dispensatiespelers die uitkomen in de competitie
Als een dispensatiespeler uitkomt in competitiewedstrijden moet de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam van de betreffende dispensatiespeler “disp.” toevoegen. Tevens dient de betreffende dispensatiespeler, naast uiteraard een spelerspas, in het bezit te zijn van een door de KNVB uitgegeven dispensatieformulier. Bij twijfel kan altijd achteraf een schriftelijk verzoek tot controle worden aangevraagd.

In de categorie B wordt de tijdstrafregeling als onderstaand omschreven toegepast.

 1. Tijdens de wedstrijd kan een speler 5 minuten straftijd worden opgelegd voor de volgende overtredingen:
  a. Het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp.
  b. Het wegtrappen van de bal, terwijl het spel dood is.
  c. Het weggooien van de bal, terwijl het spel dood is.
  d. Het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop.
  e. Het vertragen van een spelhervatting.
  f. Het belemmeren van een spelhervatting.
  g. Het opzettelijk de bal met de hand spelen (dus niet: het opzettelijk de bal met de hand spelen,
  waardoor de tegenstander een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen).
  h. Voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de scheidsrechter.
  i. Het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder toestemming van de scheidsrechter.
  j. Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter.
  k. Ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf.
 2. Straftijd kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal.
 3. Het opleggen van straftijd heeft geen verdere gevolgen voor de betrokkenen, dat wil zeggen er kan later geen andere straf uitgesproken worden.
 4. Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam (namen) van de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd. Als de straftijd om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.
 5. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil.
 6. Een speler, aan wie de straftijd is opgelegd en die in dezelfde wedstrijd wederom een overtreding begaat, die een straftijdoplegging tot gevolg zou hebben, ontvangt een waarschuwing.
 7. De straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.
 8. De speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 9. Een speler, aan wie straftijd is opgelegd, kan gedurende zijn straftijd, niet worden vervangen.
 10. Indien aan de aanvoerder van een elftal straftijd is opgelegd, moet zijn taak gedurende de vijf minuten, dat hij niet aan het spel deelneemt, aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen inlichtingen aan de scheidsrechter vragen over de door deze genomen beslissingen.
 11. Indien een elftal de wedstrijd aanvangt met zeven spelers, of het aantal daalt tijdens de wedstrijd tot zeven, dan vervalt de straftijdregeling.
 12. Als een doelverdediger straftijd wordt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal ook door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
 13. Als een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijt gescholden.
 14. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging zijn verplicht zorg te dragen voor beschermende kleding ten behoeve van de spelers aan wie straftijd wordt opgelegd.
 15. De speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, behoeft (behoeven) niet op een bank plaats te nemen, doch dient (dienen) zich binnen de omrastering van het speelveld op te houden binnen een door de scheidsrechter aan te geven gebied